[ Home / News / Bans / Search / Moderators / Sidebar / FAQ / IP Check / IP Magnet / XMPP / IRC / Wiki / Canary / Pastebin ] [ a / adv / ama / auto / b / biz / ck / co / cos / cute / d / draw / fag / fit / flash / gd / h / hist / int / jv / k / leftpol / liberty / lit / m / mech / n / nat / ふたば / philosophy / poke / pol / r / r9k / rel / s / sci / sport / sudo / t / tech / test / tg / toy / tv / v / w / wal / wx / x ]

/leftpol/ - Left Politics

Dirty Commies


Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

Vade egressus et esse imperatoriae!

File: 1598617764430.jpg (Spoiler Image, 9.47 KB, 120x160, a10195[1].jpg)

3fbba No.6

OKO.press Agencja Wywiadu kierowana przez ppłk Piotra Krawczyka prowadzi zimną wojnę z byłymi oficerami, którzy rozpoczęli służbę przed 1989 rokiem, pracowali także po upadku PRL. Dodatkowo robi to w sposób, który naraża Polskę na śmieszność @Gruca_Radoslaw oko.press/polski-wywiad-… pic.twitter.com/3eCpzdt9Pr
https://coub.com/view/2i8nx0
http://ad10.pl/s/dark.php(USER WAS BANNED FOR THIS POST)


[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ Home / News / Bans / Search / Moderators / Sidebar / FAQ / IP Check / IP Magnet / XMPP / IRC / Wiki / Canary / Pastebin ] [ a / adv / ama / auto / b / biz / ck / co / cos / cute / d / draw / fag / fit / flash / gd / h / hist / int / jv / k / leftpol / liberty / lit / m / mech / n / nat / ふたば / philosophy / poke / pol / r / r9k / rel / s / sci / sport / sudo / t / tech / test / tg / toy / tv / v / w / wal / wx / x ]